hitoshi koizumi
graphic work by hitoshi koizumi, japan.